งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2557
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)


ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 39
"Optimization of Surgical Practice"


สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย งานประชุมวิชาการกลางปี 2557


ประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ประจำปีครั้งที่ 77
New Horizon in Pediatric Care

งานประชุมชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย

มอบ BACTEDENE แก่กระทรวงสาธารณสุข ช่วยเหลือน้ำท่วม 2556

ชมรมร้านยาภาคใต้

Bactedene school campaign