Job Opportunities

สวัสดิการ วิธีการสมัคร
1.ปรับเงินเดือนประจำปี
2.โบนัสประจำปี
3.ตรวจสุขภาพประจำปี
4.ยาสวัสดิการ
5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6.เบี้ยขยัน
7.ประกันสังคม
8.ลากิจประจำปี
9.ลาพักร้อนประจำปี
10.อื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด
1.สมัครผ่าน Jobth.com
2.สมัครทาง hrmacrophar@gmail.com
3.สมัครด้วยตนเอง วันจันทร์-วันเสาร์ ระหว่างเวลา 8.00-15.00 น.   
ตำแหน่งที่เปิด
รับสมัครมีดังนี้
   
Product Manager  
รายละเอียดของงาน


1.จัดเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบในการฝึกอบรมพนักงานขายและ
พนักงานใหม่
2.วิเคราะห์ตลาดและวางแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
3.วางแผนจัดกิจกรรมในการออกร้านในงานประวิทยากรต่างๆ ตามแผนการตลาด และคอยให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่และวางแผนการตลาดเพื่อนำผลิตภัณฑ์ใหม่
ออกสู่ตลาด
4.วางแผนและจัดกิจกรรมในการออกร้านในงานประชุมวิทยาการต่างๆตาม
แผนกการตลาด และค่อยให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบบริษัทฯ แก่ผู้เยี่ยมชมการ
ออกร้าน
5.จัดทำรายงานประจำเดือนให้กับกรรมการผู้จัดการ
6.รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ

คุณสมบัติผู้สมัคร


1.เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
2.จบการศึกษาปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาเภสัชศาสตร์
3.มีประสบการณ์ด้าน ดีเทลยา มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีประสบการณ์ด้านในตำแหน่งผู้จัดการผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
5.มีจิตวิทยาในการพูด ชักจูง โน้มน้าวได้ดี
6.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบสูง
7.มีความอดทนสูง สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
8.มีความสามารถในการนำเสนอข้อมูลในฐานะวิทยากรได้เป็นอย่างดี
9.สามารถวิเคราะห์ตลาดและจัดทำแผนการตลาดได้
10.มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ

จำนวน 1 อัตรา : เงินเดือน N/A

เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ  
รายละเอียดของงาน


1.รับรองหรือไม่รับรองผลการตรวจสอบวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ ผลิตภัณฑ์ระหว่าง
ผลิตภัณฑ์รอบรรจุ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
2.รับรองข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่าง วิธีการทดสอบและวิธีปฏิบัติในการ
ควบคุมคุณภาพ
3.ตรวจสอบการบำรุงรักษาสถานที่และเครื่องมือในฝ่ายควบคุมคุณภาพ
4.ตรวจสอบ สืบสวน และเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจติดตามปัจจัยที่อาจมีผลต่อ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์
5.รับผิดชอบการวิเคราะห์ยา Process Validation,Cleaning
Validation,Method Validation
6.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร


1.เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
3.สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
4.มีความขยันอดทนต่องานในหน้าที่
5.มีความซื่อสัตย์สุจริต
6.ตรงต่อเวลา และรักงานในอาชีพ
7.มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง

 

จำนวน 1 อัตรา : เงินเดือน N/A

 

 


หัวหน้าคลังวัตถุดิบและคลังวัสดุบรรจุ(ชาย)  
รายละเอียดของงาน


1.จัดการงานคลัง เบิก จ่าย ตรวจรับ วัตถุดิบและวัสดุบรรจุ
2.รับผิดชอบเคลื่อนย้ายวัตถุดิบเก็บเข้าคลัง
3.ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของการควบคุมการปฏิบัติงานในพื้นที่
รับผิดชอบ
4.ดูแลความสะอาดในคลัง
5.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติผู้สมัคร


1.เพศชาย /อายุ 30 ปีขึ้นไป /จบศึกษาปริญญาตรี
2.หากจบการศึกษาระดับ ปวส. จะต้องมีประสบการณ์ใน
สายงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
3.มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน เรียนรู้งานได้เร็ว
4.มนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย
5.หากมีความรู้ด้านระบบ ISO / GMP จะพิจารณาเป็นพิเศษ


จำนวน 1 อัตรา : เงินเดือน N/A


ผู้แทนขายยาสัตว์เล็กภาคเหนือ  
รายละเอียดของงาน

1.ติดต่อเสนอขายสินค้าทั้งโรงพยาบาลสัตว์และคลีนิกสหกรณ์โค
โดยนำเสนอคุณสมบัติทางเทคนิคต่อลูกค้า
2.บริหารลูกค้าให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
3.เก็บข้อมูลสภาพการตลาด เช่น คู่แข่ง สภาพการแข่งขัน
4.เก็บเงินลูกค้า ตามสัญญาซื้อขาย (สำหรับต่างจังหวัด)
5.ทำรายงานประจำสัปดาห์และเข้าร่วมประชุมทีมขาย
6.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร


1.เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ สัตวบาล
สัตวแพทย์ศาสตร์
3.มีประสบการณ์การขายและการตลาดด้านยาสัตว์ไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
4.มีประสบการณ์ทางด้านการประสานงานขาย หรืองานที่เกี่ยวกับด้าน
บริการต่างๆ
5.สามารถใช้ Coputer:Ms Office และ Internet ได้ดี
6.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย
7.มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
8.มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี
9.มียานพาหนะส่วนตัวพร้อมใบอนุญาติขับขี่
10.สามารถปฏิบัติงานในเขตภาคเหนือได้


จำนวน 1 อัตรา : เงินเดือน N/A

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ  
รายละเอียดของงาน


1.รับ-ส่ง และจัดเก็บเอกสาร
2.ดูแลแบบฟอร์มประเภทต่างๆ
3.ตรวจสอบและสั่งซื้ออุปกรณ์ในส่วนงาที่รับผิดชอบ
4.ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก
5.ดูแลการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ของส่วนงานที่รับผิดชอบ
6.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร


1.เพศหญิง
2.จบการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
3.สามารถใช้ Computer Ms Office ได้ดี
4.มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว ว่องไว


จำนวน 1 อัตรา : เงินเดือน N/A

 


เจ้าหน้าที่ธุรการขาย  
รายละเอียดของงาน

1.รับโทรศัพท์ลูกค้า ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า
2.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขาย
3.ติดตามแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าได้แจ้งไว้
4.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร


1.อายุระหว่าง 20 ปีขึ้นไป
2.จบการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
3.สามารถใช้ Computer Ms Office ได้ดี
4.มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว ว่องไว

จำนวน 1 อัตรา : เงินเดือน N/A


นักวิทยาศาสตร์ R&D  
รายละเอียดของงาน


1.ตรวจวิเคราะห์ยาขึ้นทะเบียน และจัดทำรายงานการตรวจวิเคราห์
2.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.วุฒิปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
2.สามารถใช้เครื่อง HPLC ได้
3.มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 1 ปีขึ้นไป
4.มนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่ายจำนวน 1 อัตรา : เงินเดือน N/A
นักวิทยาศาสตร์ แผนก QC  
รายละเอียดของงาน


1.วิเคราะห์ วัตถุดิบ ยาระหว่างผลิตและยาทดลอง
2.วิเคราะห์ยา Stability
3.วิเคราะห์ยา Process Validation,Cleaning Validation,Method
Validation
4.เตรียมน้ำยามาตรฐาน
5.เตรียมน้ำยามาทดสอบ
6.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร


1.เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เท่านั้น
3.มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
4.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว ว่องไว
5.หากมีความรู้ ISO 9001:2008,GMP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

จำนวน 1 อัตรา : เงินเดือน N/A

ธุรการเอกสารฝ่ายโรงงาน  
รายละเอียดของงาน

1.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการผลิต
2.กำหนดเลขที่ผลิต
3.จัดทำเอกสารเบื้องต้นในการทำรายงานการผลิตประจำปี
4.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร


1.เพศชาย/หญิง
2.วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
3.สามารถใช้ Computer Ms Office ได้ดี
4.มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว ว่องไว
5.มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี
6.หามีความรู้ด้านระบบ ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จำนวน 1 อัตรา : เงินเดือน N/A

เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ  
รายละเอียดของงาน

1.รับ-ส่ง และจัดเก็บเอกสาร
2.ดูแลแบบฟอร์มประเภทต่างๆ
3.ตรวจสอบและสั่งซื้ออุปกรณ์ในส่วนงานที่รับผิดชอบ
4.ดูแลการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ของส่วนงานที่รับผิดชอบ
5.ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก
6.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาคุณสมบัติผู้สมัคร


1.เพศหญิง
2.จบการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
3.สามารถใช้ Computer Ms Office ไดดี
4.มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว ว่องไว


จำนวน 1 อัตรา : เงินเดือน N/A
เจ้าหน้าที่บัญชี  
รายละเอียดของงาน

1.ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของใบกำกับภาษี ซื้อและขาย
เปรียบเทียบกับรายงานภาษีพร้อมทั้งกระทบยอดภาษีกับบัญชีแยกประเภท
2.จัดทำ ภ.พ.30 ของบริษัท
3.เช็คสต๊อคสินค้าและวัตถุดิบ
4.จัดทำเอกสารเพื่อการจ่ายเจ้าหนี้ต่างประเทศ
5.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาคุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย-หญิง / อายุ 24-35
2.วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชีเท่านั้น
3.มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1 ปีขึ้นไป
4.สามารถใช้ Computer Ms Office ได้ดี
5.สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีได้จะพิจารณาเป็น
พิเศษ


จำนวน 1 อัตรา : เงินเดือน N/A