skip to Main Content
video

MacroPhar was established in 1998.
The company has consistently developed and manufactured a wide range of quality products to meet the demands of the people in the healthcare industry.

Products

Recent News

The latest news and events from MacroPhar.

อากาศเปลี่ยนทีไร ทำเราป่วยทุกที

ฮัดชิ้ว! ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย มลพิษทางอากาศก็เยอะ

จนหลายคนต้องล้มป่วยเพราะร่างกายปรับตัวไม่ทัน

ส่งผลให้เกิดอาการแพ้อากาศ คัดจมูก น้ำมูกไหล ไอจามอยู่บ่อย ๆ  และยังเป็นไข้กันอีก

ทำไมต้องมีกลิ่นปากหลังตื่นนอน

กลิ่นปากเป็นภาวะที่ทำให้เราเกิดความไม่มั่นใจ กังวลว่าคนรอบข้างจะรับรู้ถึงปัญหานี้

แผลร้อนใน คือความร้อนมาจากไหน

แผลร้อนใน หมายถึง แผลในเนื้อเยื่ออ่อนภายในช่องปาก เหงือก กระพุ้งแก้ม และลิ้น

Back To Top