skip to Main Content
video

MacroPhar was established in 1998.
The company has consistently developed and manufactured a wide range of quality products to meet the demands of the people in the healthcare industry.

Products

Recent News

The latest news and events from MacroPhar.

ทำไมต้องมีกลิ่นปากหลังตื่นนอน

กลิ่นปากเป็นภาวะที่ทำให้เราเกิดความไม่มั่นใจ กังวลว่าคนรอบข้างจะรับรู้ถึงปัญหานี้

แผลร้อนใน คือความร้อนมาจากไหน

แผลร้อนใน หมายถึง แผลในเนื้อเยื่ออ่อนภายในช่องปาก เหงือก กระพุ้งแก้ม และลิ้น

ดูแลตัวเอง เมื่อเริ่มมีอาการข้อเข่าเสื่อม

โรคเข่าเสื่อมเกิดจากการสลายของกระดูกอ่อนที่คั่นระหว่างกระดูกต้นขาและกระดูกหน้าแข้ง

Back To Top