Macrophar

วัดความดันโลหิตอย่างไร ให้ถูกต้อง

Have Any Questions?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit.

วัดความดันโลหิตอย่างไร ให้ถูกต้อง

สำหรับผู้ที่จะวัดความดันโลหิตเพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องแม่นยำ โดยมีคำแนะนำจากสมาคมโรคความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย ดังนี้

  1. ไม่ดื่มชาหรือกาแฟ และไม่สูบบุหรี่ ก่อนทำการวัดความดันโลหิตอย่างน้อย 30 นาที
  2. หากมีอาการปวดปัสสาวะควรแนะนำให้ไปปัสสาวะก่อน
  3. นั่งพักบนเก้าอี้ในห้องที่เงียบสงบเป็นเวลา 5 นาที
  4. หลังพิงพนักเพื่อไม่ต้องเกร็งหลัง
  5. เท้า 2 ข้างวางราบกับพื้น ห้ามนั่งไขว่ห้าง
  6. ไม่พูดคุยทั้งก่อนหน้าและขณะวัดความดันโลหิต
  7. วางแขนซ้ายหรือขวาที่จะทำการวัดอยู่บนโต๊ะโดยให้บริเวณที่จะพัน arm cuff อยู่ระดับเดียวกับระดับหัวใจ
  8. ไม่เกร็งแขนหรือกำมือในขณะทำการวัดความดันโลหิต

ที่มา: แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ.2562 สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย

Tags :
Articles,ระบบหัวใจและหลอดเลือด
Share This :